آزمایشگاه ژنتیک اصفهان | آزمایش ژنتیک تعیین هویت

آزمایش تعیین هویت و کاربرد آن

تعیین هویت

آزمایش تعیین هویت به کمک DNA یا انگشت نگاری DNA (DNA fingerprinting) یکی از قابل اعتماد ترین شیوه های تشخیصی جهت تعیین هویت افراد می باشد. این موضوع از آنجا نشأت می گردد که DNA انسان ها علیرغم شباهت بسیار بالا، دارای اختلافی در حدود 0.1درصد بوده و وجود این اختلاف سبب می شود که بتوان از مارکرهای ژنتیکی برای تعیین هویت و تهیه شناسنامه ژنتیکی افراد استفاده نمود.

مارکرهای میکروستلایت یا STR (Short Tandem Repeat) مقرهای پلی مورفیکی هستند که شامل توالی های نوکلئوتیدی تکراری پشت سر هم از یک واحد 2 تا 7 نوکلئوتیدی می باشند. تعداد تکرار این واحدها در افراد مختلف می تواند متفاوت باشد. آنالیز STRها تعداد دقیق واحدهای تکراری را اندازه گیری می کند و از آن می توان در تعیین هویت افراد بهره جست.

کیت های مختلفی برای استفاده از STR ها در فرایند تعیین هویت ایجاد شده اند که از جمله مهمترین کیت ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 •      کیت CODIS  با بررسی همزمان 20 مارکر ژنتیکی.
 •    کیت Identifiler با بررسی همزمان 15 مارکر STR  و مارکر تعیین جنسیت آمیلوجنین.
 •      کیت Yfiler با بررسی همزمان 17 مارکر STR بر روی کروموزوم Y.
 •      کیت Argus X-12 QS با بررسی همزمان 12 مارکر STR بر روی کروموزوم X  و مارکر تعیین جنسیت آمیلوجنین.
 •      کیت Minifiler  با بررسی همزمان هشت مارکر MiniSTR و مارکر تعیین جنسیت آمیلوجنین.

 آزمایشگاه ژنتیک اصفهان | آزمایش تعیین هویت و کاربرد آن

کاربردهای تعیین هویت

تعیین انواع روابط خویشاوندی کاربردهای قضایی- جنایی
 •    رابطه پدر- فرزندی (تعیین ابوت).
 • شناسایی مجرمین با استفاده از آثار بیولوژیکی به جا مانده در صحنه جرم.
 •    رابطه پدر، جد پدری و یا عمو با فرزندان ذکور خانوانده.
 • مقایسه DNA مظنونین با پروفایل های موجود در پایگاه های داده.
 •    رابطه مادر- فرزندی.
 • شناسایی شهدا و اجساد مجهول الهویه.
 •    رابطه برادری.
 •    تعیین هویت جنین.

 

ارتباط با ما –  آزمایشگاه ژنتیک کاریوژن

5/5 - (1 امتیاز)