آزمایشگاه ژنتیک اصفهان | آزمایش های ژنتیک برای پیش بینی ریسک سرطان 

پیش بینی ریسک سرطان با آزمایش های ژنتیک

آزمایش های ژنتیک برای پیش بینی ریسک سرطان 

آزمایش های ژنتیک حضور جهش‌هایی که احتمال بروز بعضی از سرطانها را افزایش می‌دهد بررسی می‌کند. این گونه آزمایش‌ها برای موارد زیر توصیه می‌شود:

برای انسان‌هایی که جهش‌های خاص سرطان در خانواده آنها موروثی می‌باشد، این آزمایش انجام می‌شود تا مشخص شود که آیا آن جهش احتمال سرطان را افزایش می‌دهد یا نه. اگر این گونه جهش‌ها در آنها وجود داشته باشد، این  افراد می‌توانند آزمایشاتی را انجام دهند تا سرطان را زودتر تشخیص دهند یا احتمال بروز آن را کاهش دهند. برای مثال آزمایش برای جهش در ژنهای BRCA1 و BRCA2 (که احتمال بروز سرطان سینه و سرطانهای دیگر را در زنانی که مادران و خواهران آنها سرطان سینه دارند، افزایش می‌دهد).

در افراد با تشخیص سرطان. به خصوص اگر فاکتورهایی وجود داشته باشد که مطرح کننده جهش‌های موروثی در بروز سرطان آنها است (مثلا تاریخچه خانوادگی قوی سرطان یا تشخیص سرطان در سن پایین). آزمایشات می‌توانند تشخیص دهند که آیا احتمال بروز سرطانهای خاصی در فرد افزایش می یابد. آین آزمایشات به بقیه اعضای خانواده کمک می‌کند، تصمیم بگیرند آیا میخواهند برای آن جهش آزمایش شوند.

برای اعضای خانواده فردیکه دارای جهشی خاص است که احتمال بروز سرطان را افزایش می‌دهد. آزمایشات به آنها کمک می‌کند تشخیص دهند آیا باید آزمایش‌های خاصی را برای تشخیص زودهنگام سرطان انجام دهند و یا قدمهایی را برای کم کردن ریسک بردارند.

بیشتر افراد (حتی کسانی که سرطان دارند) این گونه آزمایشات ژنتیکی را لازم ندارند. این تست ها اغلب در مواردی انجام می‌شود که سرطان سابقه خانوادگی داشته باشد.

 آزمایشگاه ژنتیک اصفهان | پیش بینی ریسک سرطان با آزمایش های ژنتیک

آزمایش سلولهای سرطانی برای تغییرات ژنتیکی

بعضی مواقع بعد از تشخیص سرطان پزشکان روی سلولهای سرطانی آزمایشاتی انجام می‌دهند تا تغییرات ژنتیکی را در آن تشخیص دهند. این آزمایشات اطلاعاتی را در اختیار می گذارد می‌دهد که مشخص می‌شود آیا درمان‌های خاصی برای فرد موثر خواهد بود یا نه.

این گونه آزمایشات فقط به دنبال کشف جهش‌های سلولهای سرطانی به دست آمده از بیمار می‌باشند. این گونه آزمایشات با آزمایش‌های ژنتیکی که برای سرطانهای موروثی انجام می‌شود متفاوت هستند.

بیشتر مطالعه کنید : 

آزمایش‌‌ ژنتیکی تشخیص سرطان پستان ارثی

تشخیص ژنتیکی سرطان ها

 

 

به این نوشته امتیاز دهید: