توالی یابی کل ژنوم چیست؟

توالی یابی کل ژنوم توالی یابی کل ژنوم ، نقشه برداری از DNA منحصر به فرد شخص می باشد. عناصر اصلی سازنده DNA نوکلئوتیدها هستند. 4 نوع نوکلئوتید A،T،C،G وجود دارد که این 4 حرف کد ژنتیکی می باشند. طی توالی یابی کامل ژنوم، محققان یک نمونه DNA را جمع آوری کرده و سپس هویت …

کاربردهای بالینی تشخیصی آزمایش تعیین هویت

کاربردهای بالینی تشخیصی (میکروکایمریسم  و پیوند) در بخش قبلی تعریف کوتاهی از آزمایش تعیین هویت داشتیم در این بخش کاربرد تشخیصی این آزمایش ژنتیک را بررسی می کنیم ، با ما همراه باشید :     بررسی عملکرد پیوند سلول های بنیادی مغز استخوان (میکروکایمریسم)؛ پیوند سلول های بنیادی مغز استخوان یک رویکرد نوین پزشکی و …