نوروز مبارک

سال 1400 مبارک  فرا رسیدن نوروز و سال نو را شادباش می گوییم . برایتان تندرستی و نیکروزی در سال نو آرزو داریم. باشد که سالی سرشار از شادی و کامروایی داشته باشید .    آزمایشگاه ژنتیک پزشکی کاریوژن  صفحه رسمی مرکز ژنتیک پزشکی کاریوژن