چطور ژن ها باعث بروز سرطان می شوند ؟

چگونه ژن ها باعث سرطان می شوند؟ درون هر یک از سلول های بدن ما یک ساختار وجود دارد که به آن نوکلئوس گفته می شود و وظیفه کنترل هسته سلول را بر عهده دارد. درون نوکلئوس ۲۳ جفت کروموزوم قرار دارد که از ژن ها ساخته شده‌اند. ژن به پیام‌های رمز دار گفته می‌شود …