ارتباط تنوع ژنتیکی و نوع تغذیه

تنوع ژنتیکی و رابطه آن با تغذیه تنوع ژنتیکی | ویژگی های فردی هر یک از ما به صورت رمزهایی درون سلول های بدن ما ذخیره شده اند و این ویژگی ها در قالب تفاوتهای فردی و به صورت تنوع در رمزهای ژنتیکی سلول های خود را نشان می دهند. در حقیقت تنوع پاسخ بدن …