کاربردهای بالینی تشخیصی آزمایش تعیین هویت

کاربردهای بالینی تشخیصی (میکروکایمریسم  و پیوند) در بخش قبلی تعریف کوتاهی از آزمایش تعیین هویت داشتیم در این بخش کاربرد تشخیصی این آزمایش ژنتیک را بررسی می کنیم ، با ما همراه باشید :     بررسی عملکرد پیوند سلول های بنیادی مغز استخوان (میکروکایمریسم)؛ پیوند سلول های بنیادی مغز استخوان یک رویکرد نوین پزشکی و …