دوز بوستر چیست و چه زمانی باید تزریق شود؟

دوز بوستر یا تقویت کننده برای جمعیت واکسینه شده‌ای که دوز‌های اصلی واکسن را دریافت کرده اند، انجام می‌شود. گذشت زمان از تزریق دوز دوم واکسن، ایمنی حاصل از آن را کاهش می‌دهد و برای بازگرداندن اثربخشی واکسن، تزریق دوز بوستر صورت می‌گیرد.طبق تحقیقات انجام شده واکسن بوستر حداقل ۸۰ درصد بر انواع شدید اُمیکرون …