تاثیر سبک زندگی و ژنتیک

سبک زندگی و ژنتیک ایده اولیه برهمکنش بین ژنوم و تغذیه و سبک زندگی توسط دانشمندی به نام گرود (Archibald Garrod) در اوایل قرن بیستم بنیانگذاری شد و یک قرن بعد، علم و تکنولوژی دخیل در تعیین توالی ژنوم انسان گسترش بنیان های علمی این فرضیه را تسهیل نمود و شاخه علمی را بوجود آورد …