تاثیر ژن کانکسین در بروز ناشنوایی

دلیل بررسی ژن کانکسین چیست؟ در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در شناسایی ژن‌های دخیل در ناشنوایی انجام گرفته است. از این میان نقش دو ژن کانکسین 26 و کانکسین 30 در بروز ناشنوایی و کری غیر سندرمی خفیف تا شدید مادر زادی و غیر پیشرونده  (DFNB1) مشخص شده است. این نوع ناشنوایی‌ها  در اثر …