موانع ژنتیکی ازدواج

موانع ژنتیکی در ازدواج آیا جواب نامطلوب در آزمایش های پیش از ازدواج، می تواند مانع از ازدواج شود؟ موانع ژنتیکی ازدواج: ازدواج_سالم مجموعه ای از عوامل و آزمایش های مرتبط را طلب می کند. آزمایش های پیش از ازدواج٬ یکی از مهم ترین مراحل به هنگام تصمیم گیری برای ازدواج است. این آزمایش ها …