توالی یابی کل ژنوم چیست؟

توالی یابی کل ژنوم توالی یابی کل ژنوم ، نقشه برداری از DNA منحصر به فرد شخص می باشد. عناصر اصلی سازنده DNA نوکلئوتیدها هستند. 4 نوع نوکلئوتید A،T،C،G وجود دارد که این 4 حرف کد ژنتیکی می باشند. طی توالی یابی کامل ژنوم، محققان یک نمونه DNA را جمع آوری کرده و سپس هویت …