روش های تست هویت (paternity)

روش های تست هویت (paternity) این ذهنیت در میان عموم مردم وجود دارد که از تست هویت تنها برای یافتن رابطه پدر مادری با فرزندان استفاده می شود. اما این مورد، تنها یکی از کاربردهای تست paternity بوده و چندین کارایی دیگر دارد. در ادامه بیشتر با روش های تست هویت (paternity) آشنا میشویم: تعیین …