راههای بدست آوردن نمونه DNA

راههای بدست آوردن نمونه DNA نمونه گیری با استفاده از سواب دهانی در این روش با استفاده از یک سواب استریل، از سلول های داخل دهان در نواحی داخل گونه و اطراف آن ( به جز قسمت هایی که دچار زخم یا خراش هستند) نمونه گیری می­شود. سواب هایی که بدین صورت در اثر خراشیدن …