توالی یابی کل ژنوم چیست؟

توالی یابی کل ژنوم توالی یابی کل ژنوم ، نقشه برداری از DNA منحصر به فرد شخص می باشد. عناصر اصلی سازنده DNA نوکلئوتیدها هستند. 4 نوع نوکلئوتید A،T،C،G وجود دارد که این 4 حرف کد ژنتیکی می باشند. طی توالی یابی کامل ژنوم، محققان یک نمونه DNA را جمع آوری کرده و سپس هویت …

اپی ژنتیک چیست ؟

اپی ژنتیک چیست؟ اپی ژنتیک مطالعه ای است در مورد اینکه چگونه رفتارها و محیط ما می تواند باعث تغییراتی در نحوه عملکرد ژن های ما شوند. برخلاف تغییرات ژنتیکی، تغییرات اپی ژنتیکی برگشت پذیر می باشند و توالی DNA را تغییر نمی دهند اما می تواند نحوه خواندن یک توالی DNA را در بدن …