تشخیص و درمان بیماری ژنتیکی لوپوس

تشخیص و درمان بیماری ژنتیکی لوپوس پزشکان تشخیص و درمان بیماری ژنتیکی لوپوس را مبتنی بر نتایج معاینه عینی و معیارهای از پیش تعیین شده قرار می دهند. با این وجود ، با توجه به انواع گسترده ای از علائم ، برای پزشکان تشخیص لوپوس از پاتولوژی مشابه دشوار است. آزمون های آزمایشگاهی می تواند …