بیماری ژنتیکی لوپوس چیست؟

بیماری ژنتیکی لوپوس چیست؟ بیماری لوپوس و یا به طور صحیح تر لوپوس اریتماتوز سیستمیک ( SLE ) یک بیماری مزمن خودایمنی و ژنتیکی است که مسئول التهاب اندام ها و بافت ها در بخش های مختلف بدن انسان می باشد. این بیماری یک بیماری خود ایمنی می باشد. بیماری های خودایمنی بیماری های شایعی …