بررسی Her2 در بیماران سرطان سینه

بررسی Her2 در بیماران سرطان سینه بررسی Her2 در بیماران سرطان سینه : سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان و شایعترین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان 20 تا 59 ساله می باشد. این سرطان 29 %از تمامی سرطانهای تازه تشخیص داده شده در زنان را شامل می شود و مسئول …