کاربردهای چکاپ ژنتیکی

شباهتها و تفاوتهای ژنتیکی انسان ها با آگاهی ازاطلاعات نهفته در آن شـما را از توانایی های بالقوه تان در یک ورزش خاص، معرفی رژیم های غذایی، دارویی و ورزشی که برای شما مناسب ترهسـتند، احتمال ابتلا به بیماری های مختلف وبســیاری اطلاعات دیگرمطلع کنیم تا بتوانید اقدامات موثرتری را برای سلامتی وبهبود کیفیت زندگی …