غربالگری تعیین ناقلی با تست های NGS

غربالگری با استفاده از تست های NGS در راستای توصیه های جهانی برای انجام غربالگری تعیین ناقلی و با توجه به توانمندی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی کاریوژن در این حوزه، غربالگری تعیین ناقلی با روش توالی یابی نسل بعد در این مرکز راه اندازی شده آماده ارائه سرویس به همگان است. غربالگری تعیین ناقلی یک آزمایش …