آزمایش ژنتیک چیست و در چه زمانی بهتر است انجام شود

آزمایش ژنتیک چیست و در چه زمانی بهتر است انجام شود آزمایش ژنتیک چیست: آزمایش ژنتیک  (Genetic testing)یا تست DNA  عبارت  است از تجزیه و تحلیل DNA برای بررسی تغییرات در توالی DNA و بررسی تغییرات ساختاری در کروموزوم‌ها به منظور شناسایی ژنوتیپ‌ها، جهش‌ها، فنوتیپ‌ها یا کاریوتایپ مرتبط با بیماری‌های مختلفی ازجمله بیماری های ارثی، …