آزمایشگاه ژنتیک اصفهان | تعیین هویت یا ‏Paternity

تعیین هویت یا ‏Paternity

تعیین هویت (تعیین ابوّت و یا تست ‏Paternity‏)‏

بیش از دو دهه قبل دانشمندان توانستند با استفاده از روشهای نوین ژنتیکی به الگو های خاص ژنتیکی جهت ‏تعیین هویت دست یابند. خیلی زود این روش فراگیر شد و کاربرد وسیعی در پزشکی قانونی، پلیس جنایی، ‏مهاجرت، تعیین هویت، تعیین رابطه خویشاوندی و … پیدا کرد.

امروزه استفاده از این روش ها در دادگاه های ‏کشورهای مختلف از جمله کشورمان کاربرد روزانه ای پیدا کرده است و کمتر قاضی را می توان یافت که به ‏نتایج این روش اعتقاد نداشته باشد و از آن استفاده نکند‎.

تعیین هویت آزمایشی است که غالبا به منظور تأیید رابطه والد- فرزندی انجام می گیرد. ‏همینطور این آزمایش برای تأیید رابطه پدر بیولوژیک و فرزند نیز انجام می گیرد که به آن آزمایش‎ Paternity ‎نیز ‏می گویند و به عنوان دقیق ترین روش تشخیصی رابطه پدر و فرزندی مورد استفاده قرار می گیرد ودارای دقت ‌‏%99.9 است‎.

آزمایش تعیین هویت با توجه به درخواست متقاضیان در مواردی که به هر دلیل نیاز به اثبات این رابطه وجود ‏داشته باشد انجام می‌شود‎. در این آزمایش نمونه ‏DNA‏ پدر یا مادر فرضی با نمونه فرزند مقایسه می شود.

در صورتی که فرزند هنوز به ‏دنیا نیامده باشد، لازم است از جنین نمونه‌گیری شود و مقایسه نمونه والد با نمونه جنینی انجام گیرد. ‏منشاء تهیه نمونه از جنین می تواند یکی از روش های ذیل باشد:‏

‏1-‏  قطعات آزاد ‏DNA‏ جنینی در خون مادر که به آن ‏cell free DNA‏ هم می گویند.‏

‏2-‏  نمونه حاصل از ‏CVS‏ و یا آمنیوسنتز.‏

بیشتر بدانید : با انجام تست آمنیوسنتز چه خطراتی در پیش دارید ؟

آزمایشگاه ژنتیک اصفهان | آمنیوسنتز ژنتیکی

این مقایسه توسط چندین مارکر ژنتیکی انجام می‌گیرد. این مارکرها توالی های تکرار شده از ‏DNA‏ هستند که به ‏آن ‏STR) Short tandem Repeat‏)‌‎ ‎می گویند.

تعداد این تکرارها که در نواحی اینترون (غیر کد شونده) ‏ژن واقع شده اند در افراد مختلف متفاوت است و این تفاوت می تواند به عنوان مبنای تمیز و تشخیص ‏DNA‏ ‏افراد مختلف به کار گرفته شود. ‏ از آنجاکه هر فرد نیمی از ژن های خود را از پدر و نیم دیگر را از مادر دریافت می کند بنابراین تکرار این توالی ها ‏در فرزند مشابه والدین است.

از این رو این تفاوت در افراد مختلف می تواند مبنای دقیقی جهت یافتن رابطه والد ‏و فرزندی باشد‎.‌‏ ‏برای این منظور حداقل 15 تا 16 مارکر مورد مقایسه قرار می‌گیرند.‌‎ ‎

هنگام مقایسه بین مارکر‌ها اگر فرزند حتی ‏در یک ناحیه با پدر یا مادر فرضی تفاوت داشته باشد، رابطه خویشاوندی تأیید نمی شود. ‏ درصد خطای این آزمایش بسیار بسیار کم (19- 10 ×2/7) است.‏
روش های دیگری هم برای تعیین هویت مورد استفاده قرار می گیرد که قدرت تشخیص کمتری که عبارتند ‏از:‏

  • روش دیگر استفاده از میتوکندری می باشد. در این روش میتوان قرابت از طرف مادر یا زنان فامیل را ‏مشخص کرد. میتوکندری دیگر اندامک داخل سلولی است که دارای ماده ژنتیکی میباشد ولی ماده ‏ژنتیکی آن توارث مادری دارد و از مادر به فرزندان (چه دختر و چه پسر) به ارث می رسد. پس اگر ‏افراد دارای مادر مشترک یا جد مادری مشترک باشند دارای علایم یکسانی بر روی میتوکندری خود ‏خواهند بود. ‏
  •  روش دیگر استفاده از ‏STR‏ های کروموزوم ‏Y‏ می باشد. کروموزوم ‏Y‏ در مردان وجود دارد و فقط از ‏پدر به پسران منتقل می شود. لذا از این روش می توان قرابت افراد ذکور یا مردان خانواده را مشخص ‏کرد.مثلا رابطه عموزادگی و امثالهم. ‏

بیشتر بخوانید :

 

آزمایشگاه ژنتیک اصفهان

به این نوشته امتیاز دهید: